24.05.2022

Natječaj za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Kutjeva

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTJEVA

Natječaj za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Kutjeva 

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Kutjeva, članka 7., 8., 9., 10., 11. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Kutjeva, te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Kutjeva o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na sjednici dana 04. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Kutjeva

 r a s p i s u j e

J A V N I     N A T J E Č A J

za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Kutjeva

 1. I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Kutjeva (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN13/22) (u daljnjem tekstu: Pravilnik):
 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 1. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

 1. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona.

Kandidat za direktora/direktoricu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 1. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Grada Kutjeva, adresa: Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, uz naznaku „Za natječaj –  ne otvaraj”

Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata/kandidatkinje,
-adresu,
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
-potpis kandidata/kandidatkinje

 

VI. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika radne knjižice i Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova,
 3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada (link: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodologija_TZ.pdf),
 4. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe ili indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit iz jednog svjetskog jezika),
 5. dokaz o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu ili preslika svjedodžbe ili indeksa fakulteta, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde),
 6. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
 7. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima,
 8. životopis,
 9. presliku osobne iskaznice ili domovnice,

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o izboru kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Prikupljanje ponuda, provjeru i pregled pristiglih prijava, te utvrđivanje ispunjavaju li kandidati uvjete natječaja izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje je imenovano od strane Turističkog vijeća TZ Grada Kutjeva.

Tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja će provesti intervju sa kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja, te će nakon toga predložiti kandidate/kandidatkinje za izbor.

Prijedlog kandidata/kandidatkinja se podnosi Turističkom vijeću, u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

VIII. Turističko vijeće će donijeti odluku o izboru kandidata/kandidatkinje, te će imenovati izabranog kandidata/kandidatkinju za Direktora/Direktoricu turističke zajednice na mandatno razdoblje od 4 godine.

S izabranim kandidatom/ kandidatkinjom se zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine (vrijeme trajanja mandata).

Turistička zajednica podnosi Ministarstvu turizma i sporta zahtjev za upis direktora/direktorice u Upisnik turističkih zajednica u roku od 15 dana od dana imenovanja.

 1. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata/kandidatkinje na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Kutjeva.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Kutjeva zadržava pravo poništenja ovog Natječaja bez posebnog obrazloženja.

 1. Tekst Natječaja će biti objavljen na mrežnoj stranici  Turističke zajednice Grada Kutjeva.
 2. Kandidati/kandidatkinje prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Kutjeva

Predsjednik       Turističkog Vijeća Turističke  zajednice

               Josip Budimir, mag.oec.

 

U Kutjevu, 25. svibnja 2022.

Dokumenti za preuzeti

Ostale vijesti

Kontaktiraj nas